RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 2011I. Organizarea facultăţii, structura pe domenii de ierarhizare şi programe de studii

    Facultatea de Inginerie Alimentară s-a înfiinţat în anul 2002 pe structura Colegiului Universitar Tehnic, continuând tradiţia învăţământului cu profil alimentar care funcţionează în Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava din 1977.Misiunea Facultăţii de Inginerie Alimentară constă în  formarea şi pregătirea de specialişti care să asigure servicii de calitate la standardele Uniunii Europene, printr-un proces educaţional de nivel ridicat, în acord cu cerinţele şi exigenţele actuale din domeniul ingineriei produselor alimentare. Obiectivele academice ale facultăţii vizează formarea şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă a absolvenţilor în domeniul alimentelor funcţionale, a biotehnologiilor, biosenzorilor, a descoperirii de noi resurse de materii prime pentru producţia alimentară, dezvoltarea capacităţii de expertizare a produselor alimentare, formarea de competenţe în vederea întocmirii documentaţiei de autorizare a laboratoarelor de specialitate şi a unităţilor cu profil producţie de alimente, respectiv acordării consultanţei în direcţia implementării programelor naţionale şi internaţionale. Procesul didactic se desfăşoară sub formă de cursuri de zi, fiind organizat pe sistemul de credite transferabile. Programele de studii ale facultăţii sunt adaptate la cerinţele pieţei forţei de muncă şi sunt racordate la principiile şi normele valabile în domeniul producţiei şi controlului alimentelor. În prezent, în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară funcţionează programe de studii universitare la nivel de licenţă, masterat şi doctorat şi programe de studii postuniversitare. Facultatea de Inginerie Alimentară asigură programele de studii universitare de licenţă (cursuri de zi, 4 ani) precizate în tabelul 1.

 

Tabelul 1. Domenii şi programe de studii universitare de licenţă

Nr. crt.

Domeniul

Programe de studii

Acreditat (A)

Autorizat (AP)

Forma de învăţământ

1

 

Ingineria Produselor Alimentare

Ingineria Produselor Alimentare

(A)

ARACIS

HG.642/2009

Zi

2

Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

(A)

ARACIS

HG 410/2002; HG 676/2007;

HG 635/2008

Zi

3

Inginerie şi Management

Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

(AP)

ARACIS

HG 676/2007

HG 635/2008

Zi

     De asemenea, în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară funcţionează programele de studii postuniversitare Siguranţa Producţiei Alimentare şi Managementul mediului (tabelul 2).

Tabelul 2. Programe de studii postuniversitare

Nr. crt.

Program de studii postuniversitare

Credite

Adresă aprobare

Durata

1.

Siguranţa Producţiei Alimentare

60

Hotarârea Senatului

USV din 27.11.2007

240 ore

2.

Managementul mediului

60

MECI 43123/22.09.2009

240 ore

      Programele de studii universitare de masterat care se desfăşoară în cadrul facultăţii de Facultăţii de Inginerie Alimentară începând cu anul universitar 2008 - 2009 sunt redate în tabelul 3 iar programele de perfecţionare prin definitivat şi grade didactice sunt precizate în tabelul 4.

Tabelul 3. Programe de studii universitare de masterat

Nr. crt.

Programe de studii universitare de masterat

Adresă acreditare

 

Forma de învăţământ

Nr. credite

ECTS

Durata

 

1

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Acreditat

ARACIS 1947/2008

METC 5484/2008

Zi

120

2 ani

(4 semestre)

2

Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului

Acreditat

ARACIS 4388/2008

METC 5484/2008

Zi

90

 

1,5 ani

(3 semestre)

 

3

Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară

Acreditat

ARACIS 

nr. 7397/12.07.2011

METC 5224/2011

 

Zi

120

 

2 ani

(4 semestre)

4

Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei

ordin nr. 5356 din 29.09.2009

ARACIS 

Nr. 7397/12.07.2011

METC 5224/2011

 

Zi

120

2 ani

(4 semestre)

 

                  

Tabelul 4. Programe de perfecţionare prin definitivat şi grade didactice

Nr. crt.

Denumire program

Tip

Aprobare MECI

1.

Ingineria Produselor Alimentare

Definitivat şi grade didactice I + II

Adresa nr. 36956/37128 - 2009

2.

Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Definitivat şi grade didactice I + II

Adresa nr. 36956/37128 - 2009

        Facultatea de Inginerie Alimentară asigură posibilitatea de pregătire prin doctorat în domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, sub coordonarea prof.univ.dr.ing. Gheorghe Gutt. Facultatea de Inginerie Alimentară este organizată din punct de vedere a activităţii didactice şi de cercetare în Departamentul pentru Siguranţa Producţiei Alimentare, a Mediului şi Sănătăţii Populaţiei, departament ce cuprinde 29 de cadre didactice şi de cercetare titulare. Activitatea de cercetre ştiinţifică desfăşurată de către cadrele didactice şi de cercetare titulare ale Facultăţii de Inginerie Alimentară include următoarele preocupări: biotehnologii alimentare, bioesenzori, biocarburanţi, ecologie, protecţia mediului, agroturism şi dezvoltare rurală, noi materiale metalice si nemetalice pentru industria alimentara, concepţia şi realizarea de noi mijloace moderne de analiză instrumentală.

 

II. Strategia de dezvoltare organizaţională

      Dezvoltarea organizaţională a Facultăţii de Inginerie Alimentară prevede pentru activităţile educaţionale şi de cercetare îndeplinirea următoarele obiective strategice:

- atragerea unui număr cât mai mare de studenţi;

- dezvoltarea de noi programe de studii de licenţă şi masterat;

- compatibilizarea dezvoltării organizaţionale cu orientările europene şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă;

- orientarea permanentă a cercetării ştiinţifice performante spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene;

- stimularea mobilităţilor studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor prin programele aferente;

- dezvoltarea şi modernizarea continuă a bazei materiale;

- creşterea performanţelor cadrelor didactice prin promovarea excelenţei academice şi preocuparea pentru motivarea dezvoltării profesionale şi avansării în cariera didactică.

 

 

III. Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate

      Sistemul de evaluare a calităţii în Facultatea de Inginerie Alimentară este structurat conform normelor şi regulamentelor interne referitoare la calitate, a cerinţelor normative specificate în “Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţământ superior” (HG. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006), urmărind cele trei domenii de asigurare a calităţii: capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi managementul calităţii, cu aspecte particulare date de specificitatea domeniilor de cunoaştere în cadrul cărora funcţionează programele de studii ale facultăţii.

III.1. Strategia Facultăţii de Inginerie Alimentară în domeniul calităţii

      Introducerea Sistemului de Management al Calităţii este impusă de orientarea spre performanţă si creşterea competitivităţii tuturor activităţilor didactice şi ştiinţifice. Autoevaluarea potenţialului facultăţii şi îmbunătăţirea performanţelor corpului profesoral şi al studenţilor şi absolvenţilor reprezintă tot atâtea aspecte ale managementul calităţii.

Politicile şi strategiile Facultăţii de Inginerie Alimentară pentru asigurarea calităţii se fundamentează pe următoarele principii:

·  Echitatea se referă la faptul că membrii comunităţii academice, ca şi beneficiarii programelor şi serviciilor educaţionale oferite de Facultatea de Inginerie Alimentara trebuie să beneficieze de un tratament egal în aplicarea reglementărilor şi procedurilor academice, în evaluare şi în accesul la informaţii corecte şi de actualitate.

·  Externalitatea constă în aceea că adoptarea şi introducerea sistematică a mecanismelor interne de calitate se va face în corelaţie directă cu standardele de referinţă externe, rapoartele şi recomandările evaluatorilor externi, date rezultate din analize statistice comparative, punctele de vedere ale beneficiarilor noştri etc.

·  Perfecţionarea continuă a sistemului se face printr-o atitudine pro-activă şi reacţie promptă, revizuire permanentă a politicilor şi procedurilor, identificarea şi diseminarea regulilor de bună practică şi pregătirea continuă a personalului.

·  Transparenţa în legătură cu strategiile şi deciziile adoptate, ca şi cu rezultatele evaluărilor interne şi externe este un alt principiu de bază al sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii.

În cadrul proceselor de prestare a serviciilor (educaţionale, de cercetare şi a altor servicii bazate pe ştiinţă), Facultatea de Inginerie Alimentara promovează următoarele strategii ale managementului calităţii, în acord cu tendinţele actuale la nivel european şi internaţional:

·  Focalizarea către client: facultatea identifică cerinţele prezente şi viitoare ale pieţei forţei de muncă şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea lor integrală;

·  Promovarea unei atitudini proactive şi a exemplului personal;

·  Înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi a necesităţii de a răspunde la aceste schimbări;

·  Asigurarea unui climat de încredere între membrii comunităţii Facultăţii de Inginerie Alimentară;

·  Încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane, promovarea unei comunicări deschise şi oneste;

·  Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competenţelor, cunoştinţelor şi experienţei în relaţia cu domeniul productiv şi cu celelalte părţi interesate; împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei în cadrul colectivelor fiecărei entităţi funcţionale;

·  Asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor, implicarea activă în identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire, dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor obiective ale universităţii;

·  Abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi de ieşire ale acestora, identificarea interfeţelor activităţilor cu entităţile funcţionale, evaluarea riscurilor posibile, a consecinţelor şi impactului activităţilor asupra beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate;

·  Stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul proceselor;

·  Abordarea sistemică la nivelul conducerii prin integrarea proceselor care intervin în relaţia cu beneficiarii şi cu celelalte părţi interesate, cu cele corespunzătoare activităţilor din interiorul universităţii (definirea cerinţelor referitoare la conducere, identificarea şi asigurarea resurselor necesare, desfăşurarea proceselor, până la evaluarea şi analiza rezultatelor, în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale oferite).

·  Creşterea continuă a calităţii tuturor proceselor, analiza periodică a criteriilor de evaluare stabilite pentru a identifica zonele în care trebuie realizate îmbunătăţiri, recunoaşterea contribuţiei personale a fiecărui membru al comunităţii academice;

·  Promovarea valorii şi încurajarea performanţei în toate domeniile de activitate astfel încât să fie atrase şi menţinute resurse umane cu calificare înaltă;

·  Planificarea strategică si transparenţa decizională.

 

Activităţile în domeniul asigurării calităţii se vor axa pe:

     - analiza situaţiei existente;

     - prezentarea rezultatelor acţiunilor de auditare;

     - îmbunătăţirea continuă a regulamentului de funcţionare şi organizare a facultăţii şi a departamentului în concordanţă cu exigenţele sistemului de management al calităţii;

     - determinarea unor trasee calitativ superioare pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor facultăţii.

 

 

III.2. Structura sistemului de calitate al facultăţii

     Asigurarea calităţii academice este unul din obiectivele centrale ale Facultăţii de Inginerie Alimentară. La nivelul facultăţii funcţionează un colectiv de lucru în domeniul calităţii (CEAC pe facultate). De asemenea, în cadrul facultăţii funcţionează Comisia  de Audit Intern a Facultăţii de Inginerie Alimentară. În cadrul acestor comisii au fost distribuite cu claritate responsabilităţile în domeniul asigurării calităţii.

     Sistemul managerial al facultăţii are funcţiile bine definite, organigramă clară cu definirea precisă a responsabilităţilor. Facultatea de Inginerie Alimentară aplică regulamentul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava referitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii s-a întrunit periodic şi a diseminat atât materialele primite de la comisia CEAC pe Universitate, cât şi legislaţia specifică, precum şi unele sinteze proprii. A fost pus în discuţie de asemenea Cadrul European al Calificărilor in vederea evaluării si revizuirii periodice a programelor de studii, mai ales în ceea ce priveşte definirea şi formarea competenţelor profesionale. Datele de la Comisia pe facultate de asigurare a calităţii sunt diseminate în şedinţele de departament.

III.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al calităţii în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară

     Auditarea internă a Facultăţii de Inginerie Alimentară se realizează conform procedurilor din Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agentiei Române de Asigurare a Calităţii Învatamântului Superior, pentru cele trei domenii de asigurare a calităţii: capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi managementul calităţii. De asemenea, se utilizează regulamentele şi procedurile aprobate la nivelul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava: Regulament şi proceduri privind iniţierea şi evaluarea programelor de studii, Regulament şi procedură privind revizuirea planurilor de învăţământ, Regulament privind evaluarea calităţii corpului profesoral, Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor.

Auditarea internă a calităţii din cadrul facultăţii are în vedere următoarele practici:

1. Programarea acţiunilor de audit se realizează la nivelul facultăţii, după consultarea departamentului;  

2.Programarea punctuală a acţiunilor de audit la nivelul departamentului se realizează de către echipa de audit;  

3.Analiza şi evaluarea internă a Programelor de studii de licenţă şi masterat se realizează conform standardelor de calitate elaborate de ARACIS;

4.Monitorizarea procesului de elaborare şi revizuire periodică a fişelor disciplinelor de învăţământ în concordanţă cu rezultatele cercetărilor actuale în domeniul ştiinţelor respective. Analiza, evaluarea şi aprobarea, la nivelul departamentului şi în Consiliul academic al facultăţii, a Fişelor disciplinelor de învăţământ, atât la ciclul de licenţă, cât şi la cele de masterat;

5.Diseminarea, în cadrul departamentului facultăţii, a rezultatelor autoevaluării şi evaluării cadrelor didactice realizate de către studenţi, colegi şi directorul departamentului a activităţilor didactice şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii.

 

 

IV. Indicatori de performanţă şi rezultate ale auditului intern al calităţii

 

IV.1. Monitorizarea internă a programelor de studii şi monitorizarea externă de către specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor, absolvenţi

      Fiecare program de studiu din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară se bazează pe corespondenţa dintre rezultatele la învăţatură, respectiv cercetare în cazul masteratului sau doctoratului şi calificarea universitară. Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente şi include: obiectivele generale şi specifice ale programului; planul de învaţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare; programele tematice sau fişele disciplinelor incluse în planul de învaţământ, respectiv rezultatele de învăţare exprimate în forma competenţelor cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină; modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină, ţinând cont de rezultatele planificate; modul de organizare şi conţinuturile examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare.

     Numărul de credite ECTS este alocat fiecărei discipline conform Ghidului de utilizare al ECTS. Conţinutul programelor de studii se reînnoieşte permanent prin introducerea cunoştintelor noi, rezultate din cercetarea ştintifică, inclusiv cea proprie. Structura programelor de studiu este flexibilă şi permite fiecărui student să-şi aleagă un traseu propriu de învăţare potrivit cu aptitudinile şi interesele sale. Cel puţin 30% din totalul de credite cumulate la sfârşitul programelor de studiu de către un sudent provine de la discipline liber alese. Relevanţa cognitivă şi profesională a programelor de studiu este definită în funcţie de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor. Instituţia dispune de mecanisme pentru analiza colegială anuală a activităţii cunoaşterii transmise şi asimilate de sudenţi şi pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programului de studiu. Programele de studiu sunt revizuite periodic pe baza unor analize obiective, efectuate de personalul didactic, studenţi, absolvenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor.

 

IV.2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de cercetare din fiecare domeniu de ierarhizare

      Cercetarea ştiinţifică din Facultatea de Inginerie Alimentară reprezintă, alături de activitatea didactică, o coordonată majoră şi o emblemă a experienţei, a calităţii şi a exigenţei vieţii academice. Promovarea unor direcţii de cercetare de vârf din domeniul ingineriei a impus cercetarea interdisciplinară, cu materializarea rezultatelor în numeroase lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate sau incluse în monografii, brevete, prezentate la numeroase manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale.

Standardul C1. Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică

     Facultatea de Inginerie Alimentară are în vedere implicarea în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin creşterea continuă a rezultatelor efectiv obţinute la nivelul programelor de studii care se derulează în facultate. Valorile variabilelor de ierarhizare aferente activităţii de cercetare ştiinţifică sunt prezentate în tabelul 5.

      Referitor la recunoaştere naţionala si internaţionala a activităţii ştiinţifice desfăşurate de către membrii colectivului Facultăţii de Inginerie Alimentară, în anul 2011 au fost obţinute următoarele premii ştiinţifice, medalii:

- 4 medalii de aur, din care 2 la Salonul Mondial de Inventică, Varşovia şi 2 la INVENTICA- 2011 Bucureşti;

- 1 medalie de aur la PROINVENT 2011, Cluj Napoca, 22-25 martie 2011.

- 2 medalii de argint, din care 1 la la Salonul Mondial de Inventică, Varşovia şi 1 la INVENTICA- 2011 Bucureşti;

- 3 medalii de bronz, din care 2 la 2-nd World Cup of Computer Implemented Inventions, Taiwan-Kaoshiung - 2011 şi 1 la Salonul Mondial de Inventică, Varşovia;

- 1 diploma de excelenţă la PROINVENT 2011, Cluj Napoca, 22-25 martie 2011.

 

                Tabelul 5. Valori ale variabilelor aferente activităţii de cercetare ştiinţifică - 2011

Cod variabilă

Variabila de ierarhizare

Valoare

(P) C1.1

Articole indexate ISI Web of Knowledge

6

Scor relativ de influenţă cumulat

7.65091

Număr de citări ale articolelor în reviste indexate ISI

7

Brevete  indexate ISI

30

Lucrări în volume de conferinţă indexate ISI

24

Articole ISI / brevete de invenţie premiate CNCSIS în cadrul Planului National, PN II (2007 - 2013) - RESURSE UMANE)

3

(P) C1.2

Articole indexate BDI

35

(P) C1.3

Articole CNCSIS (B)

6

Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor congrese, conferinţe  din străinătate

20

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program, neindexate în baze de date internaţionale, desfăşurate în România

6

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi publicate în reviste de specialitate naţionale

16

(P) C1.5

Cărţi la edituri CNCSIS

1

(P) C1.6

Numărul total de capitole de carte, publicate la edituri internaţionale

2

(P) C1.8

Numă total de titluri de doctor acordate

1

 

      La nivelul Facultăţii de Inginerie Alimentară există un centru de cercetare. În anul 2011, în cadrul facultăţii au fost derulate un număr de 9 programe de cercetare din care 3 programe de cercetare au fost derulate în parteneriat.

    Membrii colectivului Facultăţii de Inginerie Alimentară sunt afiliaţi la următoarele societăţi ştiinţifice internaţionale şi naţionale: Balkan Environmental Association; American Chemical Society; European Association for Integrating Food Science And Engineering Knowledge into the Food Chain; Professional Engineers of Ontario; European Association Potato Research; Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România; Asociaţia Alimentarius; Asociaţia Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România (A.S.I.A.R.); Asociaţia Generală a Inginerilor din România; Societatea de Chimie din România; Balkan Society of Geometers; Tensor Society – Japonia; Asociaţia Inventatorilor din România; Platforma pentru Biocarburanţi din Romania (BIOCARO); Platforma Tehnologică „Medicamente Inovative”; Food for Life Technology Platform.

     Membrii colectivului Facultăţii de Inginerie Alimentară fac parte din colectivele de redacţie (incluzând statutul de recenzor) ale unor reviste sau sunt în colective editoriale ale unor edituri recunoscute: Mathematical Reviews; Journal of Agricultural and Food Chemistry; Applied Catalysis B: Environmental; Journal of Hazardous Materials; Industrial and Engineering Chemical Research,  Annals Food Science and Technology, Journal of Corrosion and Anticorrosion Protection.

      Modul de valorificare a rezultatelor activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere al acestora vizează:

    - creşterea numărului de propuneri de granturi depuse pentru competiţiile CNCSIS;

     - creşterea numărului de contracte cu agenţi economici;

    - publicarea în reviste cotate ISI, respectiv în cele aparţinând fluxului principal de informaţii;

    - crearea unui sistem de autofinanţare a cercetării proprii;

   - prezentarea rezultatelor cercetării la manifestari ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea acestora în reviste de specialitate, precum şi elaborarea de brevete de invenţii;

     - achiziţionarea de aparatură şi echipamente performante.

 

IV.3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de predare/învăţare

     Pentru cele două domenii de studii, Ingineria produselor alimentare şi Inginerie şi management din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, valorile variabilelor specifice criteriului nr.1 (P1) Predare şi învăţare sunt prezentate în tabelul 6.

Tabel 6. Valori ale variabilelor aferente criteriului nr. 1 (P1) Predre şi învăţare - 2011

Gradul didactic

Valorile variabilelor

(P) I 1.1. Personal de predare şi de cercetare cu norma de bază

(P) I 1.2. Personal de predare şi de cercetare asociat

Asistent universitar

9

6

Lector/Şef de lucrări universitar

11

1

Conferenţiar universitar

6

1

Profesor universitar

3

3

 

      Referitor la variabila (P) I 2.1. Specializări acreditate: Numărul total de specializări acreditate pe ciclu de studii, în anul 2011, în cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare au fost acreditate 2 specializări pe studii de licenţă şi 3 specializări pe studii de masterat. Rezultatele pentru variabila (P) I 2.11. Absolvenți: Numărul total de absolvenţi (cu și fără diplomă de finalizare a studiilor) ai programelor de studii din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară sunt prezentate în tabelul 7. Valorile pentru variabila (P) I 2.12. Studenţi înmatriculaţi în primul an: Numărul total de studenţi înmatriculaţi în primul an de studiu, pe fiecare ciclu de studii pentru domeniul de studii Ingineria produselor alimentare şi pentru domeniul Inginerie şi management sunt prezentate in tabelul 8

     

Tabelul 7. Valori aferente variabilei (P) I 2.11. din Standardul PI 2. Curriculum şi calificări - 2011  

 

(P) I 2.11. Absolvenţi (Numărul total de absolvenţi cu şi

fără diplome de finalizare a studiilor)

Ingineria produselor alimentare

Inginerie şi management

Cu diplomă de finalizare a studiilor*

Fără diplomă de finalizare a studiilor

Cu diplomă de finalizare a studiilor*

Fără diplomă de finalizare a studiilor

Licenţă

171

9

32

1

Master

117

6

-

-

* Absolvenţi care au obţinut diploma în anul absolvirii

 

Tabelul 8. Numărul total de studenţi înmatriculaţi în primul an de studiu – 2011

 

Numărul total de studenţi înmatriculaţi la domeniul de studii

Ingineria produselor alimentare

Inginerie şi management

La zi / cu frecvenţă

Locuri bugetare

Locuri cu taxă

Locuri bugetare

Locuri cu taxă

Licenţă

75

87

16

18

Master

100

46

-

-

         Valorile aferente variabilei (P) X 17. Locuri scoase la concurs: Numărul de locuri scoase la concurs, pe fiecare ciclu de studii (licenţă, master şi doctorat) pentru programul de studii Ingineria produselor alimentare şi pentru programul de studii Inginerie şi management sunt prezentate in tabelul 9.

    Tabelul 9. Numărul de locuri scoase la concurs pentru cele două programe de studii – 2011

 

Numărul de locuri scoase la concurs pentru programele de studii

Ingineria produselor alimentare

Inginerie şi management

La zi / cu frecvenţă

Locuri bugetare

Locuri cu taxă

Locuri bugetare

Locuri cu taxă

Licenţă

75

100

16

22

Master

100

50

-

-

     Valorile aferente variabilei (P) X 18. Candidaţi înscrişi: Numărul total al candidaţilor înscrişi pe locurile scoase la concurs, potrivit evidenţelor financiar-contabile cu privire la taxele de admitere, diferenţiate pe ciclurile de studii sunt redate în tabelul 10.

Tabelul 10. Numărul candidaţilor înscrişi pe locurile scoase la concurs – 2011

 

Numărul candidaţilor înscrişi la programele de studii

 

Ingineria produselor alimentare

Inginerie şi management

Licenţă

267

144

Master

163

-

 

 

IV.4. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea relaţiei cu mediul extern pentru fiecare domeniu de ierarhizare

 

Standardul SS1. Relația cu mediul socio-economic

      Valorile variabilelor de ierarhizare aferente relaţiei cu mediul socio-economic sunt redate in tabelul 11 iar cele ale variabilelor referitoare la internaţionalizare, în tabelul 12.

           Tabelul 11. Valorile variabilelor aferente relaţiei cu mediul socio-economic - 2011

Cod variabilă

Variabila de ierarhizare

Valoare

(P) C 1.9

Numărul total de brevete înregistrate la OSIM

 

30

Propuneri de invenţii inregistrate la OSIM

31

(P) R 3.1

Numărul de acorduri/parteneriate dezvoltate cu organizaţii economice

1

(P) R 3.3

Popularizarea ştiinţei: Impactul popularizării ştiinţei:

 

Numărul participanţilor la expoziţii de inventică

4

Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor congrese, conferinţe  din străinătate

20

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program, neindexate în baze de date internaţionale, desfăşurate în România

6

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi publicate în reviste de specialitate naţionale

16

(P) X 15.a

Angajabilitatea 1: Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12 luni după finalizarea studiilor de

 

 

licenţă

76

 

masterat

67

Standardul SS2. Internaționalizare

Tabelul 12. Valorile variabilelor referitoare la internaţionalizare - 2011

Cod variabilă

Variabila de ierarhizare

Valoare

(P) S 3.1

Mobilități studențeşti 1 (outgoing): Numărul studenţilor înmatriculaţi la programe de studii ale unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, pe o perioadă de cel puţin 3 luni

2

(P) S 3.2

Mobilități studențeşti1 (incoming): Numărul studenţilor proveniţi de la instituţii de învăţământ superior din străinătate, înmatriculaţi temporar, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni

2

(P) S 3.7

Mobilități studenţeşti 2 (incoming): Numărul studenţilor străini înmatriculaţi la programele de studii ale facultăţii

6

(P) R 1.5

Mobilitatea cadrelor didactice (out-going): Numărul membrilor personalului de predare şi de cercetare știinţifică, care au beneficiat de programe de mobilitate internaţională

1

(P) I 1.6b

Personal format în afara universității, în România, cu diplomă de:

 

licenţă

5

master

-

doctorat

5

Personal care deţine o diplomă de doctor eliberată de o altă universitate din străinătate

1

IV.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea personalului

    În ceea ce priveşte resursa umană, Facultatea de Inginerie Alimentară are în vedere următoarele obiective:

- recrutarea şi avansarea în cariera didactică a celor mai performante cadre;

- crearea oportunităţilor de promovare în ierarhia universitară;

- asigurarea unei structuri de personal echilibrate în raport cu numărul de studenţi;

- promovarea unei politici de formare şi perfecţionare continuă a resursei umane.

 

IV.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, evaluarea colegială, evaluarea de către conducere

     Activitatea de evaluare a cadrelor didactice s-a realizat conform Regulamentului privind evaluarea calităţii corpului profesoral aprobat la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.  S-a continuat procesul de consultare a studenţilor asupra progresului lor în activitatea academică prin reprezentanţii în Consiliul Facultăţii, prin discuţii cu şeful fiecărui an de studiu, prin consultaţii acordate studenţilor de fiecare cadru didactic.

       Evaluarea calităţii cadrelor didactice a fost abordată ca un proces periodic, transparent şi formativ, destinat să garanteze menţinerea la standarde ridicate a nivelului de pregătire profesională şi didactică a acestora. În prezent, evaluarea periodică a fiecărui cadru didactic se realizează cu concursul a mai multor categorii de evaluatori: cadru didactic evaluat (autoevaluare), directorul de departament, împreună cu comisia de calitate a departamentului, studenţii şi conducerea facultăţii.

IV.6.1 Autoevaluare cadrelor didactice

     Procedura de autoevaluare a cadrelor didactice presupune completarea formularului Fişă de autoevaluare anuală care cuprinde rezultatele activităţii pe un an calendaristic privind activitatea didactică, de cercetare şi alte activităţi ale colectivului.

     Fiecare cadru didactic obţine un punctaj în baza autoevaluării. Biroul departamentului verifică corectitudinea autoevaluării şi apreciază activitatea desfăşurată în cadrul departamentului a fiecărui cadru didactic.

     Toate cele 24 cadre didactice titulare care au completat fişa de autoevaluare au obţinut calificativul Foarte bine.

IV.6.2 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

      Modul de evaluare a fiecărui cadru didactic din facultate şi a cadrelor asociate s-a realizat pe baza chestionarului R42 aprobat de Senatul USV. Studenţii Facultăţii de Inginerie Alimentară au acordat calificativul Foarte bine pentru toate cele 24 de cadre didactice evaluate.

 IV.6.3 Evaluare colegială

    Evaluarea colegială se face anual în baza unei Proceduri de evaluare colegială – conform anexei 4 din „Regulamentul şi procedurile privind evaluarea calităţii corpului profesional al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava”. În urma evaluărilor colegiale în baza unor Fişe de evaluare colegială – Anexa 4.1, la nivelul departamentului se întocmeşte un Raport anual privind evaluarea colegială care este transmis şi centralizat. Ca urmare a evaluării colegiale din anul 2011, toate cele 24 cadre didactice au obţinut calificativul Foarte bine.

IV.6.4. Evaluarea de către conducere

     Evaluarea multicriterială efectuată de către directorul de departament, a tuturor membrilor departamentului, se face anual pe baza procedurii din Anexa 5 şi a fişei de evaluare din Anexa 5.1. Evaluarea multicriterială realizată de către decanul facultăţii a respectat procedura din Anexa 6 şi se constată că toate cele 24 de cadre didactice evaluate au obţinut calificativul Foarte bine.

IV.7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale

     Cadrele didactice utilizează metodici şi medii de învăţare centrate pe student şi utilizează cât mai puţin metodele tradiţionale.

     Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îsi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor la învăţătură. Rezultatele la învăţătuă sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru formarea şi dezvoltarea lor. În acest sens cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii) şi materiale auxiliare.

     Cadrele didactice sunt specializate în domeniul predării la nivel universitar.  Acestea au, pe lânga competenţele de instruire/predare şi competenţe de consiliere, monitorizare şi facilitare a proceselor de învăţare. În cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară se desfăşoară o activitate continuă de identificare, dezvoltare, testare, implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învăţare eficace, incluzând aici noile aplicaţii ale calculatoarelor şi ale tehnologiei informaţiei. Programele de studii sunt integrate cu stagii de practică şi cu implicarea studenţilor în proiecte de cercetare. Cadrele didactice asociază studenţii la activitatea de predare (prin întrebări din sală, scurte prezentări, experimente demonstrative) iar procesul de predare este orientat dupa ritmul şi modul de învăţare al studenţilor. Facultatea creează medii şi experienţe de învăţare care conduc studenţii să descopere şi să creeze ei înşişi cunoaştere. Cadrul didactic orientează dezvoltarea intelectuală a studentului dându-i o dimensiune strategică.

    Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi personalizează îndrumarea la cererea studentului. La nivelul facultaţii există îndrumători sau tutori de an precum şi o structură pentru orientarea studenţilor la alegerea cursurilor şi a carierei. Profesorii menţin legătura cu studenţii prin e-mail şi prin ore de consultaţie.

IV.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare

      Baza materială a Facultăţii de Inginerie Alimentară corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate. Facultatea de Inginerie Alimentară dispune de spaţii adecvate procesului de învăţământ în proprietate, laboratoare proprii cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planul de învăţământ care au prevăzute, prin programa analitică, activităţi de acest gen, soft-uri corespunzătoare disciplinelor de studiu din planul de învăţământ. Infrastructura facultăţii constă în 11 laboratoare didactice şi 5 laboratoare de cercetare, dintre care menţionăm: Laboratorul de analize instrumentale specializate, Laboratorul de siguranţă alimentară, Laboratorul pentru controlul microbiologic al alimentelor, Laboratorul pentru controlul calităţii cerealelor şi produselor de panificaţie, Laboratorul de biocarburanţi, Laboratorul virtual interdisciplinar, Laboratorul pentru controlul calităţii apei. Dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare este comparabilă cu cea din universităţi din Europa cu bune practici internaţionale. În tabelul 13 este prezentată aparatura cu largă utilizare în activitatea didactică şi de cercetare desfăşurată în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară. Consiliul Facultăţii de Inginerie Alimentară elaborează şi implementează strategia de dezvoltare a bazei materiale proprii. Prin dotările efectuate în anul 2011 s-a urmărit îmbunătăţirea activităţii didactice şi de cercetare. S-a avut în vedere ca sălile de predare/seminarizare să dispună de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare, care să faciliteze activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student.

Tabelul 13. Aparatura cu largă utilizare în activitatea didactică şi de cercetare

Nr. crt.

Denumire

Nr. buc.

1.

Gaz Cromatograf (SHIMADZU) echipat cu detector FID şi ECD  

1

2.

Gaz Cromatograf (VARIAN) echipat cu detector TCD, FID şi ECD   

1

3.

Gaz Cromatograf (SHIMADZU) echipat cu spectrometru de masa (GC-MS)

1

4.

Spectrometru de absorbţie atomică (SHIMADZU) echipat cu flacără, cuptor  electrotermic si generator de hidruri

1

5.

Cromatograf de lichide de înaltă performanţă (HPLC) SHIMADZU echipat cu detector Diode Array, conductometric, de fluorescenta si polarimetric

1

6.

Spectrometru cu plasma cuplata inductiv  si  echipat cu detector spectrometru de masa si laser (ICP-MS-Laser)

1

7.

Spectrometru dispersiv de energie cu raze X (SHIMADZU)

1

8.

Spectrometru de absorbţie moleculara UV-VIS

2

9.

Spectrometru UV-VIS-NIR (SHIMADZU)

1

10.

Spectrometru RAMAN

2

11.

Spectrometru de absorbţie cu fibre optice

3

12.

Spectrometru de fluorescenţă

1

13.

Spectrometru de emisie atomica cu scânteie-arc

1

14.

Spectrometru de emisie atomică cu flacără

1

15.

Microscop electronic SEM echipat cu microsondă cu raze X 

1

16.

Microscop  cu analiză optoelectronică de imagine

16

17.

Stereomicroscoape cu analiză optoelectronică de imagine

8

18.

Microscop metalografic  cu analiză optoelectronică de imagine

1

19.

Fotometru pentru apă

1

20.

Titratoare automate

3

21.

Conductometru electronic 

2

22.

pH-metru electronic

2

23.

Balanţă analitică electronică

10

24.

Polarimetru electronic

2

25.

Refractometru electronic

2

26.

Reometru electronic

2

27.

Microdurimetru Vickers cu analiză  optoelectronică de imagine(SHIMADZU)

1

28.

Microdurimetru Martens cu analiză  optoelectronică de imagine (SHIMADZU)

1

29.

Durimetru  electronic dinamic

1

30.

Aparat reologic cu ultrasunete

1

31.

Spectrometru fotoacustic 

1

32.

Biofermentator complex

1

33.

Biofermentator multiplu cu 9 spectrometre IR

1

34.

Staţie pilot automată pentru distilarea alcoolului

1

35.

Bidistilator apă 

3

36.

Aparat apă distilată

1

37.

Instalaţie de spălare cu ultrasunete

2

38.

Cuptor de digestie cu microunde

1

39.

Etuve

4

40.

Cuptor de calcinare

2

IV.9. Transparenţa informaţiilor de interes public

     Facultatea de Inginerie Alimentară duce o politică de informare a publicului. Informaţiile relevante sunt publicate în mass-media şi pe site-ul facultăţii www.fia.usv.ro şi se referă la admitere, programe de studii, relaţia absolventului cu piaţa muncii, examenul de finalizare a studiilor, structura anului universitar, orarul activităţilor didactice, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public.

     Facultatea de Inginerie Alimentară organizează conferinţe, mese rotunde şi simpozioane atât în domeniul Ingineriei produselor alimentare cât şi în domeniul Inginerie şi management. De asemenea, are un serviciu de relaţii publice, organizează vizite la licee, asigură accesul grupurilor de elevi în spaţiile de învăţământ ale facultăţii pentru prezentarea facultăţii şi promovarea ofertei educaţionale în vederea atragerii viitorilor studenţi.

 

V. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a indicatorilor de performanţă utilizaţi în vederea ierarhizării programelor de studii

     Facultatea de Inginerie Alimentară dispune de structuri şi strategii pentru managementul şi asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.

     Ca urmare a analizelor efectuate, în scopul îmbunătăţirii calităţii şi a indicatorilor de performanţă, se au în vedere următoarele măsuri:

- continuarea identificării cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind competenţele absolvenţilor fiecărui program de studii, corelarea acestora cu experienţa universităţii şi cu bunele practici internaţionale;

- îmbunătăţirea continuă a procedurilor de evaluare a calităţii pe toate segmentele procesului de învăţământ;

- încurajarea dezvoltării de noi centre de cercetare/excelenţă pe direcţiile existente astfel încât să se întărească atât capacitatea de cercetare fundamentală, cât şi cea de colaborare în programe naţionale şi internaţionale;

- editarea de materiale de prezentare a Facultăţii de Inginerie Alimentară referitoare la structura, programele de studii, admitere şi activităţile desfăşurate în cadrul facultăţii;

- dezvoltarea sistemului informaţional de sprijin pentru sistemul calităţii la nivel de facultate.

 

  

Decan,                                                                                   

Prof.univ.dr.ing. Sonia AMARIEI    

                                                  

  

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii :

Preşedint:  Şef lucrări dr. ing. Silvia MIRONEASA  .............................

Membri: Conf. dr.ing.ec. Cristina-Gabriela CONSTANTINESCU .......

              Conf. dr. biolog Marcel AVRĂMIUC .....................................

              Şef lucrări dr. bioing. Maria POROCH-SERIŢAN ………….

              Asistent univ. Eufrozina ALBU ……………………………..

              Studentă: Marcela TAMBA ……………………………….