DOCTOR HONORIS CAUSA


Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Doamei Prof. dr. hab. Rodica STURZA, Universitatea Tehnică a Moldovei-CHIŞINĂU Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

                                              LAUDATIO

Doamnelor şi Domnilor membri ai Senatului, Onorat auditoriu, Avem deosebita onoare de a avea în mijlocul nostru o personalitate marcantă a ştiinţei şi tehnicii, care se bucură de o largă şi unanimă apreciere în plan universal. Ne-am reunit astăzi în acest cadru festiv pentru a lua parte la un moment notabil din viaţa instituţiei noastre, şi anume, ceremonia de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Doamnei profesor universitar doctor habilitat în tehnică Rodica STURZA. Este un adevărat privilegiu pentru familia academică suceveană să poată oferi această distincţie, ca semn al recunoaşterii unei bogate activităţi didactice, de cercetare şi inovare în domeniul tehnic, unui distins membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Caracterul special al ceremoniei de astăzi provine din plurivalenţa personalităţii pe care o omagiem, în primul rând elogiem activitatea unei personalităţi pregnante din domeniul ştiinţei, în al doilea rând, celebrăm pe Directorul Centrului Naţional de Verificare a Calităţii produselor vinicole, şi în acelaşi timp ne exprimăm recunoştinţa faţă de un adevărat prieten al Universităţii noastre, promotorul unor proiecte de colaborare în domenii academice de importanţa majoră pentru progresul ştiinţei. Deşi calităţile enumerate anterior, cât şi realizările din activitatea de cercetare a Doamnei Profesor Rodica Sturza sunt binecunoscute de către membrii comunităţii academice sucevene, voi încerca să evidenţiez succint faţetele complexei sale personalităţi.

                            DESCHIDE GALERIE FOTO

Rodica Sturza s-a născut în comuna Caracuşenii Vechi, raionul Briceni, Republica Moldova, la 6 ianuarie 1960 şi urmează studiile gimnaziale şi liceale la şcoala din localitate. Anii de şcoală i-au marcat profund destinul: descendentă dintr-o familie de profesori, Rodica Sturza dă dovadă de perseverenţă şi capacităţi remarcabile, este membru al lotului olimpic la fizică şi chimie, fiind laureat al olimpiadelor internaţionale la aceste discipline. Ulterior studiilor medii, inspirată fiind de lumea magică a ştiinţelor reale, devine studentă a facultăţii de chimie a Universităţii de Stat din Chişinău. În anii de studenţie, Rodica Sturza participă activ la activităţile ştiinţifice studenţeşti şi proiecte de cercetare, fiind menţionată cu burse de merit republicană.

Cariera doamnei Rodica Sturza debutează în acelaşi an cu absolvirea cursurilor universitare (1981), în cadrul catedrei absolvite - Chimie fizică, în calitate de colaborator ştiinţific inferior, unde activează până în anul 1983, când se înscrie la doctorat în laboratorul de electroflotaţie al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În anul 1989 obţine titlul de doctor în chimie susţinând teza: “Proprietăţi electrochimice ale anozilor titan-dioximanganici obţinuţi prin metoda cu scîntei electrice” la Institutul de Chimie şi Tehnologie Chimică din Vilnius, Lituania, în iar doi ani mai târziu, în anul 1991, îmbrăţişează cariera universitară, devenind conferenţiar la catedra de Chimie din cadrul Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Universitatea Tehnică a Moldovei. Începând din această perioadă, cariera ştiinţifică şi universitară a Doamnei Rodica Sturza sunt nedespărţite, cercetările sale ştiinţifice fiind axate pe chimia şi ingineria alimentelor.

Prodecan al Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (1993-2005), şef catedră Chimie (2005-2007), Doamna Rodica Sturza participă la realizarea a numeroase proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, implicând în aceste activităţi studenţii, doctoranzii şi colaboratorii tineri din cadrul facultăţii. Activitatea sa este încununată de succes, fiind menţionată cu titlul de ”Cel mai bun profesor al anului 2005” de către Senatul UTM, iar doctoranzii sub conducerea doamnei Rodica Sturza fiind menţionaţi cu burse de merit republicane.

Începând cu anul 1997, doamna Rodica Sturza devine profesor al filierei francofone ”Technologies Alimentaires”, unde activează şi în prezent. Realizează numeroase proiecte internaţionale de cercetare şi formare: « Contrôle de la Qualité en Technologie des Agro-ressources» ; « Etudes visant la fortification des aliments » ; « Elaboration d’un module francophone en chimie de l’aliment » - proiecte finanţate de AUF, : « Master en contrôle de la qualité de l’aliment » - proiect TEMPUS-TACIS; „Development of control capacity of safety, quality and authenticity of wine products and raw materials” – Proiect ONUDI, 2007-2012, doamna Rodica Sturza conduce o echipă de tineri cercetători, actualmente cadre didactice la Universitatea Tehnică a Moldovei, în laboratoarele de cercetare şi control a calităţii alimentelor.

În anul 2007 doamna Rodica Sturza este aleasă prin concurs în postul de director al Centrului Naţional de verificare a calităţii produselor vinicole, înfiinţat prin Hotărâre de Guvern în toamna anului 2006. Pe parcursul a doi ani crează un laborator de excelenţă, care a permis organizarea controlului calităţii la un nivel recunoscut prin acreditare europeană drept laborator de referinţă, serveşte drept garant naţional în redresarea situaţiilor de conflict, permite de a efectua un control eficient al autenticităţii produselor, serveşte drept centru de pregătire a cadrelor ştiinţifice (doctoranzi, stagiari post doc) şi centru de formare continuă pentru specialiştii din sectorul real.

În anul 2008 Doamna Rodica Sturza susţine lucrarea de doctor habilitat în tehnică „Principii teoretice şi practice de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu”, lucrare în care elucidează transformarile chimice, fizico-chimice, biochimice, care au loc între micronutrimente şi matricea alimentului, fiind notificată cu menţiunea “Cea mai bună lucrare de doctor habilitat a anului” de către Consiliul Naţional pentru acreditare şi atestare a cadrelor ştiinţifice (CNAA), iar în anul 2010 obţine titlul de profesor universitar. Sub conducerea doamnei Rodica Sturza au susţinut teza de doctor 7 doctoranzi în chimia şi tehnologia alimentelor, actualmente 4 sunt la etapa de formare. Începând cu anul 2010 pune bazele pregătirii prin doctorat la specialitatea ”Control şi certificare a produselor alimentare”.

Doamna Rodica Sturza participă în multiple activităţi de expertiză naţionale şi internaţionale: membru al comisiei republicane de experţi în chimie, 1996-2008; membru al comisiei republicane de experţi în tehnică, 2009-2012; expert în certificare produse alimentare, 2007-2012; expert în cadrul Agenţiei Universitare Francofone; expert al secţiei „Developpement des methodes d’analyse des vins”, OIV; 2010-2012.

În calitate de profesor invitat prezintă cursuri speciale la Universitatea de Tehnologie Chimică şi Metalurgie din Sofia, Bulgaria (1999, 2008, 2009, 2010); Universitatea de Tehnologii Alimentare (UTA) din Plovdiv, Bulgaria (2006); Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franţa (2007). Recunoaşterea internaţională a meritelor ştiinţifice ale doamnei Rodica Sturza rezultă din participarea sa în calitate de membru al colegiului de redacţie a unor reviste ştiinţifice internaţionale şi naţionale cu circulaţie internaţională: Revue de Génie Industriel. Revue électronique internationale pour la science et la technologie. France-Bulgarie ; SCIENTIFIC STUDY & RESEARCH – Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry , Bacău, România; Journal of Food and Environment Safety, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava; Chemistry Journal of Moldova; Viticultura şi vinificaţia în Moldova. Este membru al comitetului ştiinţific la prestigioase foruri internaţionale (10) şi organizator al unor foruri ştiinţifice internaţionale (4).

Încă din debutul carierei sale, pentru perfecţionarea profesională, Doamna Rodica Sturza a parcurs mai multe stagii ştiinţifice de specializare la universităţi de prestigiu astfel: 1999 - Université Laval, Québec- Canada - Departamentul de Nutriţie al Facultăţii de ştiinţe agroalimentare ; 2002 - Universitatea Jean Monet, Saint-Etienne, Franţa; 2005 - Universitatea Nouă din Bulgaria; 2007 - Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franţa. Funcţiile administrative pe care le ocupă relevă o extraordinară abilitate organizatorică şi capacitate de a se implica cu dăruire, indiferent de domeniul în care activează: cercetare, educație, evaluarea conformității, gestionarea situațiilor de conflict – exemplu, scandalul ftalaților cu Federația Rusă.

Autor a unor importante monografii (8), manuale (4), membru al colectivului de autori ai Dicţionarelor explicative pentru ştiinţă şi tehnologie, Industria alimentară, Bucureşti, Editura AGIR, 2006. -1114p; Industria alimentară. IAL 6. Aditivi. Bucureşti, Editura AGIR, 2005. -217p.; Industria alimentară . IAL5. Operaţii unitare. Bucureşti, Editura AGIR, 2004. -246p. Contribuţiile fundamentale ale doamnei Rodica STURZA au fost axate pe conceptul tehnologic despre rolul alimentaţiei, conform căruia procedeele de transformare a materiilor prime agricole trebuie să asigure păstrarea valorii lor biologice, exprimată prin raportul optim de macro- şi micronutrimente şi păstrarea compuşilor biologic activi; diminuarea adaosului aditivilor de origine sintetică prin valorificarea coloranţilor, aromelor şi antioxidanţilor de origine naturală; stabilitatea organoleptică, fizico-chimică şi oxidativă a alimentului în perioada de păstrare; siguranţa produsului ajuns pe masa consumatorului. A propus principiile teoretice şi practice noi ale procedeelor tehnologice de fortificare a uleiurilor vegetale cu iod, fier, calciu, care se înscrie în recomandările UNICEF şi OMS privind politica alimentară şi nutriţia.

Cercetările efectuate s-au încununat cu elaborarea unor tehnologii principial noi de restabilire a conţinutului de micronutrimente în alimente şi asigurarea unei biodisponibilități adecvate, materializate în 12 brevete de invenţie, transmise întreprinderilor pentru fabricarea alimentelor fortificate cu micronutrimente („MULTIEVO S.A”, S.A. „DRANCOR”, S.A. “Bucuria”).

Activitatea ştiinţifică a doamnei profesor Rodica STURZA prezintă repere diverse şi variate, ceea ce reflectă, o dată în plus, amploarea personalităţii sale. Savant cu pregătire universală, autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv peste 130 de lucrări publicate în reviste internaţionale recenzate, preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil al UTM la specialităţile ştiinţifice: Tehnologia produselor alimentare; Procese şi aparate în industria alimentară; Control şi certificare a produselor alimentare, doamna profesor Rodica STURZA a contribuit la promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional şi la integrarea ei în spaţiul european.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea ingineriei şi controlului calităţii alimentelor, la 30 octombrie 2012 Senatul UTM a înaintat candidatura doamnei profesor Rodica STURZA pentru a fi aleasă în calitate de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea „Tehnologia produselor alimentare”, Secţia de Ştiinţe Agricole.

Toate cele prezentate conduc la concluzia că doamna Rodica STURZA este un profesor universitar eminent, un manager deosebit, un creator de şcoală ştiinţifică, un spirit novator deosebit, care s-a făcut remarcat prin realizări distinse în domeniul ingineriei alimentelor şi a ştiinţei în general.

Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa doamnei profesor universitar doctor habilitat Rodica STURZA, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava face gestul meritat de recunoaştere a valorii sale ştiinţifice, a unei întregi vieţi dedicate studiului, creaţiei ştiinţifice şi tehnice, pentru progres şi bunăstare.

 

Suceava ,

5.12.2012

 
Stiri & Anunturi

Citeste mai mult

  Anunt propunere suspendare bursa decembrie 2019

Citeste mai mult

  ANUNȚ IMPORTANT IN ATENȚIA ȘEFILOR DE GRUPE. Fișele de programare a colocviilor și examenelor pentru sesiunea de iarna din anul universitar 2019-2020...

Citeste mai mult

  Anunt in atentia studentilor din anul de studiu II - studii universitare de masterat

Citeste mai mult

  Anunt - Lipsa condici de prezenta noiembrie 2019

Citeste mai mult

  Studenti bursieri fara COD IBAN 18.11.2019

Citeste mai mult

  Studenti bursieri fara COD IBAN

Citeste mai mult

  Erasmus+ Open Doors

Citeste mai mult

  CONT IBAN - BURSE 2019-2020

Citeste mai mult

  Burse sem. I  2019 2020

Citeste mai mult

  Anunt decontare 50% abonamente si bilete de calatorie

Citeste mai mult

  Rezultate evaluare dosare bursă de performanță semestrul I an universitar 2019/2020

Citeste mai mult

  Lista studentilor care nu au achitat taxele pentru disciplinele nepromovate semestrul I 2019-2020

Citeste mai mult

  Asociatia Bakery School Romania este in căutare de profesori in industria alimentară (panificatie) pentru un parteneriat in sistem dual .....

Citeste mai mult

  Miercuri, 16 octombrie 2019, FIA va sarbatori impreuna cu SC Mopan SA ziua internationala a alimentatiei.

Citeste mai mult

  Solina ROMANIA este in cautarea unui inginer pentru statia pilot de la Sintimbru, langa Alba Iulia.

Citeste mai mult

  Burse sem. I 2019/2020

Citeste mai mult

  Planificare grupe anul I 2019-2020

Citeste mai mult

  Situatia la inscriere pentru admiterea din septembrie 2019

Citeste mai mult

 Acte subventie cazare 2019

Citeste mai mult

 Ghid disertatie FIA 2018 - 2019

Citeste mai mult

 Ghid diploma FIA 2018 - 2019

Citeste mai mult

 Metodologia examenului de finalizare a studiilor - examenul de diploma